Cắt File Mp3 Trực Tuyến

Bạn đang phải tìm kiếm một file audio hòan hảo cho buổi trình diễn tiếp theo? CutMP3.net một dịch vụ dựa trên Web based có thể giúp bạn trim hoặc extract một phần tập tin mp3 của bạn. Một khi đã upload lên website, bạn có thể playback, sử dụng thanh trượt từ điểm đầu cho đến cuối file để điều chỉnh một cách chính xác và nhấn “Cut”. Download và lưu lại lựa chọn của bạn để sử dụng về sau.

image

Và để dùng cho video thì  FreeVideoCutter là một công cụ tuyệt vời. Rủi thay nó không dùng trên Web based.

Trim Your MP3 File Online

Looking for a perfect background audio for your next slideshowCutMP3.net , a Web based service that helps to trim or extract a portion out of your upload MP3 file. Once uploaded to its Web site; you can playback; use the begin and end sliders to adjust precisely and hit “Cut”; download save your selection for later use.

image

For your video projects, FreeVideoCutter is also a great handy tool. Unfortunately it is not Web based.

[via & photo LifeHacker]

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *