Ứng Dụng Facebook Cho Blackberry V1.9 Vừa Được Phát Hành

image

Ứng dụng Facebook cho Blackberry vừa được cập nhật mới với phiên bản 1.9. Trong phiên bản mới nầy các bạn sẽ cảm thấy app chạy mau hơn và có thêm tính năng mới, đáng chú ý là hộp thư đến riêng, tìm kiếm và bạn bè tốt hơn và một cách tổ chức trang và trang của bạn bè quy cũ hơn.

Dưới đây là những điểm nổi bật

 • Chuyên dụng Hộp thư đến – Bạn có thể chọn để xem Facebook của bạn trong hộp thư BlackBerry tin nhắn của bạn hoặc trong hộp thư riêng chỉ dành cho Facebook.
  Thông điệp của Facebook cũng đang đồng bộ với các hộp thư trên mạng web.
 • Facebook tìm kiếm – Bạn có thể tìm kiếm bạn bè và trang Facebook. Sau đó gửi một yêu cầu kết bạn  hoặc "Like" một trang bạn chọn.
 • Người sử dụng Facebook có thể nhận được thông tin từ các widget tìm kiếm phổ thông hiện.
 • Cập nhật bạn bè và danh sách pages (trang Facebook) – bạn bè và trang đang được tổ chức trong các tab và bao gồm các hình thu nhỏ để bạn có thể chọn một người bạn hoặc Trang để truy cập vào để xem thông tin cá nhân hoặc cập nhật.

Facebook cho Blackberry 1,9 có sẵn trong BlackBerry Beta Zone, cần đăng ký.

Facebook app for Blackberry just got a new update with version 1.9. The new version add speed and new features notably in separated inbox, search and better friends & page organization. 

Below are the highlights

 • Dedicated Inbox – You can now choose to view your Facebook messages within your BlackBerry messages inbox or in its own separate inbox just for Facebook.
 • Facebook Messages are also now synchronized with the inbox on the web.
 • Facebook Search – You can search for individuals and Pages and then send a friend request to individuals or “Like” a Page if you so choose.
 • BlackBerry 6 users can get Facebook info from the universal search widget now, too.
 • Updated Friends and Page Lists – Friends and Pages are now organized in tabs and include thumbnails so that you can select a friend or Page to access to see individual information or updates.

 

Facebook for Blackberry 1.9 is available through the BlackBerry Beta Zone, which is free with signup.

[Source BB Blog via Mashable]

Technorati Tags: ,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *