iOS 4.3.3 Được Phát Hành, Sửa Lỗi Dò và Tích Lưu Địa Điểm

Điện thoại iPhone đã có phiên bản mới iOS 4.3.3 (4.2.8 cho bản CDMA). Phiên bản mới nhằm giải quyết sự phàn nàn liên quan đến tập tin ghi dấu địa điểm không được mã hóa trên iPhone hoặc iPad 3G.
Phiên bản 4.3.3 sẽ giảm kích thước của tập tin lưu địa điểm và mã hóa nó. Người dùng có khả năng tắt dịch vụ địa điểm và xóa file lưu trữ nếu muốn. Để tải bản phần mềm được cập nhật này, chỉ cần cắm thiết bị của Apple vào máy tính chạy iTunes rồi chọn cập nhật. Xem thêm về chính sách cá nhân tại đây!

iOS 4.3.3 Released, Fixing Location Tracking Issue

image The iPhone  is getting a new iOS version 4.3.3 (4.2.8 for CDMA version). The new version is mainly addressing the complain related to the non-encrypted location tracking file stored on the iPhone or the iPad 3G.

Version 4.3.3 will reduce the size of the location tracking and encrypt it. Users have the ability to turn off the location based service and delete the cache if so desire. In order to get the new upgraded OS, just plug your idevices to iTunes PC, and check for update. Read more about privacy policy HERE!

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *