Trình Duyệt Quản Lý Mật Khẩu LastPass Tab Browser Dành Cho iPhone, iPad

imageLastPass là một dịch vụ giúp đở người dùng trên mạng, dữ liệu mật khẩu và điền trực tuyến các thông tin vào biểu mẫu của bạn. Hoặc Nôm na hơn, LastPass giữ tất cả những mật khẩu passwords mình có để không phải nhớ từ máy nầy qua máy khác. Từ trình duyệt nầy qua trình duyệt khác.   

Cho tới nay, LastPass, chỉ hổ trợ dưới hình thức plug-in của trình duyệt, LastPass sử dụng 256-bit AES mã hóa.

Vì trình duyệt Safari trên iOS gồm iPhone, iPad, iPod Touch, không cho phép Plug-in, vì vậy, LastPass vừa phát hành trình duyệt riêng của mình hầu hổ trợ quản lý mật khẩu dễ dàng hơn.

Phiên bản LastPass cho iPhone/iPod Touch cần đang ký với phí tổn 12USD một năm, phiên bản iPad miễn phí.

Tired of entering your log-in credentials to all the sites you visit? Granted, any browser can remember them for you if you use the browser “Remember This Password” feature, but if you use another browser, you are certainly out of luck.

LastPass, a service that comes in a browser plug-in format, which stores your log-in credentials locally and synchronized to other browser with the same plug-in installed  using 256-bit AES encryption. In case you wonder about the name, the developer suggest this will be the last password you have to remember.

On the iOS side, Safari does not allow third party plug-in, LastPass has decided to provide its browser to ensure the same experience you can enjoy on the desktop side including the constant auto-fill. The iPhone version requires a $12/year subscription and the iPad is free. The browser adds the tabs on top for your convenience.

iPad Screenshot 1 iPad Screenshot 4

Download HERE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *