Liên Lạc

  • Business Sponsors – Bảo Trợ /  click on Contact, điền vô : Tiếng Anh và tiếng Việt
  • Khán thính giả, có thắc mắc về một chủ đề của một cái show, vô trong show notes (bấm lên cái tữa), để vô phần Comments / Bình luận bên dưới show note. Comments phải được kiểm nhận / validate mới thấy, để tránh Spam. Không cần phải đăng nhiều lần
  • Vô những microblogging / Social Media như Twitter (tiếng Anh)  / Saigonica (tiếng Việt, Anh, Pháp) thì mau chóng hơn và hy vọng có đối thoại mau chóng và phong phú giữa cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *