Nextdoor- Mạng Xã Hội mới dành cho hàng xóm của bạn

Các hội nhóm trên Facebook hoặc tổ chức Homeowner có thể cung cấp cho bạn một cộng đồng online nhưng nếu bạn muốn một nền tảng tốt hơn và được bảo vệ cao cho các họat động cộng đồng, Nextdoor có thể cung cấp một đề nghị hấp dẫn cho bạn. Mạng xã hội của  Nextdoor được tung ra tòan cầu bắt đầu từ ngày hôm nay.

imageNextdoor cung cấp một danh sách những người hàng xóm của bạn, những người đã đăng ký, nguồn tài nguyên, lời đề nghị và thậm chí là một nơi để trao đổi buôn bán (garage sale).

Để tham gia, người chủ nhà được yêu cầu phải cung cấp tên, địa chỉ với mã chứng nhận được gửi qua đường bưu điện thông qua địa chỉ nhà. Ngoài ra chủ nhà cũng có thể đăng ký với số điện thọai hoặc credit card có liên quan tới địa chỉ nhà.

Bảo mật được giải quyết bằng xác minh địa chỉ nhà của các thành viên, đòi hỏi tên thật và mã hóa theo chuẩn HTTPS. Xác nhận đến theo dạng một post card được gửi đến nhà bạn với một mã đặc biệt. Một phương thức xác nhận khác bao gồm đăng ký số điện thọai hoặc credit card có liên quan tới địa chỉ nhà của bạn.

Xem đoạn video giới thiệu dưới đây. Bạn có thể bắt đầu thiết lập mạng xã hội của mình từ ngày hôm nay.

[youtube]5nd3Y_ZyieQ[/youtube]

Nextdoor The New Social for Your Neighborhood

Granted Facebook group or Homeowner Association can provide an online community forum but if you want a well thought out and highly secured platform for community activities, Nextdoor might offer a compelling solution for you.  The Community oriented Social Networking Nextdooris rolling out nationwide starting today.

imageNextdoor offers a directory of neighbors who have signed up, resources, recommendations and even a market place (garage sale).

To participate, homeowners are required to provide names, address with verification by postcard sent to that home address with validation code. Alternatively homeowners can sign-up with  a phone number or credit card that’s linked to home address.

Security is addressed by making members verify their home address, requiring real names and HTTPS encryption. Verification comes in the form of a physical postcard mailed to your home with a special code. Another method of verification includes signing up with a phone number or credit card that’s linked to your home address.

Take a look at the introductory video. You can start setting up your community social networking today.

[youtube]5nd3Y_ZyieQ[/youtube]

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *