Our Pad: Nhiều Tài Khỏan trên iPad

Chúng tôi bày tỏ mối quan tâm về việc chúng ta chỉ có một tài khỏan iTunes duy nhất gắn liền với nhiều thiết bị. Trong khi điều đó rất đơn giản để sử dụng, nhưng đôi lúc chúng lại làm tăng các mối quan tâm, đặt biệt khi bạn phải chia sẻ tài khỏan đó với các thiết bị (iPad, iPod touch,..) với những món khác. Chúng ta phải thừa nhận rằng mỗi lần muốn dùng thì phải login và logout rất khó khăn.

Tôi đã tìm được một tiện ích miễn phí gọi là “Our Pad“, cho phép hỗ trợ nhiều tài khỏan với chứng thực 1 cách đơn giản. Sau khi sử dụng người dùng có thể kết nối những dịch vụ phổ biến như Gmail, Hotmail, Yahoo mail, Facebook và Twitter. Chương trình thì được chạy nền và chỉ hiển thị trên topbar và một tab có thể thu vào để quản lý các dịch vụ. Trong khi những dịch vụ khác vẫn được chạy bình thường. Sau khi đã hoàn thành, bạn có thể nhất nút Home để đóng chương trình Our Pad và iPad sẽ sẵn sàng sử dụng cho người dùng khác.Our Pad | iTunes App Store

 

Our Pad: Multiple User Account on iPad

We expressed our concerns about having a single iTunes account tied to multiple devices. While it is simple and convenient to use, sometime it raises issues, especially when you share the device (iPad, iPod Touch,..) with others.  Logging-in and logging-out to all the frequent used accounts is a daunting task, I must admit.

imageI found a free handy utility called “Our Pad “, which allows multiple account support with single gesture authentication. Once done, user can connect to popular services such Gmail, Hotmail, Yahoo mail, Facebook and Twitter.  The app is running in the background showing a topbar and a retractable tab at the bottom for service management. Other services running as normal under that wrap. Upon completion, you can just hit the home button to close Our Pad app and your iPad is available for the next user.   Our Pad | iTunes App Store

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *