Chia Sẻ Files, Tập Tin, Hình Chụp với Uploadr

imageKhi bạn cần chia sẻ một cách nhanh chóng một tập tin, folder, hoặc ảnh chụp màn hình, .. bạn có thể sử dụng Uploadr, một ứng dụng rất tiện từ Localhostr. Ứng dụng portable có nghĩa là bạn chỉ có thể tải về, giải nén vào một folder và khởi động. .exe file và không cần cài đặt chương trình.

Sau khi khởi động, bạn có thể kéo và thả nội dung của bạn (không quá 50MB) để vào cửa sổ của Uploadr và lấy các URL để chia sẻ – URL – Link sau đó có thể được dán vào một trình duyệt để xem (JPG, PNG, ..) hoặc để được tải về – không được  trực tuyến streaming hoặc mã nhúng – embed (MP3) – Sử dụng 2 biểu tượng nằm ở phía dưới để chụp một phần hoặc toàn bộ màn hình máy tính của bạn hay chỉ là một cửa sổ.

When you need to share quickly a file, a folder or screen capture,.. you can use Uploadr, a good looking portable app from Localhostr. Portable app meaning you can just download it, unzip to a folder and launch the .exe file when ever you need to run the utility without the need the install the program. 

Once launched, you can drag and drop your contents (not exceeding 50MB in size) to Uploadr window and grab the URL for sharing – There is a setting to have the URL auto copied – The URL then can be pasted in to a browser to view (JPG, PNG,..) or to be downloaded – Streaming or embed (MP3) are not allowed – Use the 2 icons located at the bottom to conveniently capture partially or entirely your computer screen or just a window.

image

You don’t have to register to start using it. Keep in mind that like any free hosting services, your contents are available for a limited time. You can optionally register at  Localhostr but I don’t know additional benefits beside the ability to find your contents on the site when they still exist.

Uploadr is a convenient way when you are in a chat session with friends or co-worker and use Uploadr as a mechanism to quickly and conveniently exchange contents.

Download HERE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *