Showyou Ứng Dụng Mạng Xã Hội Qua Video

Showyou là ứng dụng video xã hội miễn phí đầu tiên cho iPad, iPhone và iPod Touch. Ứng dụng cho phép người dùng xem, khám phá video được gửi từ bạn bè trên Facebook, Tumblr, YouTube và Twitter từ góc nhìn khung lưới đơn. Người dùng có thể cuộn khung lưới theo chiều đứng hay ngang để mở rộng góc nhìn.

Chọn video để xem hoặc trên thiết bị iOS hoặc gởi nó đến Apple TV – TV phòng khách thông qua AirPlay.

Ứng dụng cũng giúp chia sẻ video nhanh chóng, chỉ cần chọn video để chia sẻ trên Twitter hoặc Facebook, tùy nghi nhập chú thích. Người nhận còn có tùy chọn để cảm ơn với thông báo cho người gửi. Xem video bên dưới để biết thêm

Showyou Social Video App for iOS Devices (Video)

image Showyou is the first free social video app for the iPad, iPhone and iPod Touch. The app lets user view, discover videos posted by friends from  Facebook, Tumblr, YouTube and Twitter  from a single grid view place. User can scroll the grid vertically or horizontally to expand the view. 

Select the video to view either on the iOS device or send it to the Apple TV-Living room TV via AirPlay.

The app also make sharing the video as a breeze, just select the video to share on Twitter or Facebook, optionally enter a comment.   The recipient also has option to thank with notification the sender. See the below video for more:

Technorati Tags: ,,,,

One thought on “Showyou Ứng Dụng Mạng Xã Hội Qua Video

  1. Pingback: Ứng dụng Boxee cho iPad giúp tập hợp Video từ web | TechTiVi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *