Trực Tuyến Nhạc Từ PC Đến iPhone, iPod Touch, Blackberry và Windows Phone với Ứng Dụng Didiom

Sử dụng dây nối USB để đồng bộ hóa giữa iTunes với thiết bị di động là chuyện lỗi thời, Ứng dụng Didiom sẽ  mang đến cho bạn cách tốt hơn để truy cập bộ sưu tập nhạc từ máy tính và trực tuyến vô iPhone, iPod Touch, BlackBerry hoặc Windows Phones.

imageBất kể khả năng lưu trữ của nhửng bộ máy di động của bạn. Dich vụ Didiom liên tục quét máy tính của bạn và tìm nhạc, để các bạn có thể trực tuyến. 

Ứng dụng Didiom miễn phí cho phép trực tuyến 5 bản nhạc. Ứng dụng Didion Pro tốn 10 Đô La một năm, không hạn chế.  Didiom Pro cũng có sẵn để tải về điện thoại BlackBerry và Windows.

Using awkward data cables to synchronize your iTunes library with your phone is a thing of the pas, Didiom brings you better ways to access your computer’s audio collection, right from your iPhone, iPod Touch, BlackBerry or Windows phone.

Regardless of your phone’s storage capacity or desktop media player, Didiom Pro seamlessly scans your computer for audio files and playlists in the most popular formats, and makes them available for wireless streaming to your phone in just seconds.

iPhone and iPod Touch owners that just want access to five tracks can simply download Didiom Lite from Apple’s App Store, for free.

Ready to go pro? Download Didiom Pro from Apple’s App Store for only $9.99 a year, and get unlimited, on-demand access to your audio collection with the ability to shuffle your music, podcasts, and audiobooks on the go.

Didiom Pro is also available for download to BlackBerry and Windows phones.

Technorati Tags: ,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *