Thủ thuật iPhone: Cải thiện thời gian Sao lưu và Phục hồi bằng cách giảm Camera Roll

Trong chuyến đi liên lục địa vừa qua, tôi đã quyết định làm sạch camera roll. Thực sự thì đôi khi tôi làm việc này chỉ để xoá một vài tấm ảnh hoặc video đã cũ. iPhone cung cấp cách thức dễ dàng để chụp hình nhanh chóng và các ứng dụng như Instagram, photo+, etc.. chỉ có điều nó làm nặng máy bởi vì tạo ra thêm nhiều bản sao. Nếu bạn không đưa ra hướng giải quyết thì camera roll sẽ phải tích trữ hàng tấn ảnh cả đẹp lẫn xấu. image

Nếu iPhone của bạn có đủ bộ nhớ để tích trữ thì điều này không thành vấn đề, thế nhưng bạn sẽ phải chuẩn bị cho lần sau, bạn kết nối nó với iTunes.  Khi bạn thực hiện tác vụ đồng bộ hoá hoặc phục hồi, iTune sẽ tạo ra một bản sao lưu dữ liệu iPhone của bạn, bao gồm cả Camera Roll. Hình ảnh hoặc các file multimedia lưu trữ trên Camera Roll sẽ bị xoá sau một khoảng thời gian thực hiện chức năng sao lưu hoặc phục hồi.

Sau khi làm sạch, bạn chắc chắn có thể cải thiện sao lưu và khôi phục lại bằng cách import thông thường các nội dung của Camera Roll của bạn, và sau đó đồng bộ nội dung trở lại cho các ứng dụng iPhone nếu cần thiết.

Sau khi bức ảnh của bạn đã được import từ Camera Roll, bạn có thể sử dụng iTunes để đồng bộ chúng trở lại tới iPhone của bạn:

1. Đảm bảo iPhone được kết nối với máy tính của bạn.
2. Mở iTunes.
3. Chọn iPhone trong danh sách các thiết bị ở cột bên trái.
4. Click vào tab Photos.
5. Đảm bảo rằng “Sync photos from” được kích hoạt và chọn nguồn thích hợp từ menu pop-up liền kề. Ví dụ, nếu bạn import hình ảnh của bạn vào trong một ứng dụng (như iPhoto), bạn sẽ chọn ứng dụng này trong danh sách. Nếu bạn import hình ảnh của bạn vào một thư mục (sử dụng Image Capture, Scanner và Camera Wizard, hoặc Windows Photo Gallery), bạn sẽ chọn Choose Folder và sau đó các thư mục trong câu hỏi.
6. Click Apply hoặc Sync.

Khi quá trình đồng bộ hoàn tất, bức ảnh của bạn không còn được lưu trữ trên Camera Roll nữa, tuy nhiên chúng sẽ xuất hiện trong các ứng dụng hình ảnh trên iPhone của bạn. Import ảnh của bạn từ iPhone và sau đó đồng bộ hoá chúng trở lại bằng cách sử dụng iTunes là một cách tuyệt vời để giới hạn số lượng hình ảnh trong Camera Roll. Điều này giúp cải thiện đáng kể  số lần sao lưu và khôi phục.

Lưu trữ các bức ảnh trên máy tính của bạn cho phép bạn in chúng ra (nếu bạn muốn) hoặc sao lưu chúng vào một đĩa CD (Compact Disc) hoặc một ổ cứng ngoài. Apple khuyến cáo rằng bạn nên sao lưu dữ liệu thường xuyên.

[Nguồn Apple]

——————

iPhone Tip: Improve Backup & Restore Time By Reducing Camera Roll

In my recent intercontinental trip, I decided to clean up my camera roll. Believe me it took me sometime just to delete many old pictures and videos. The iPhone offers easy way to take quick photo and apps such Instagram, photo+, etc.. only worsen by adding duplicates. If you don’t have further action, the camera roll get accumulates with tons of good and bad photos.

If your iPhone has enough space to accommodate, this would not be an issue but you will notice next time, you connect it to iTunes.   When you sync or perform a restore, iTunes creates a backup the contents of your iPhone, including, yes, the Camera Roll. The more pictures or other multimedia files that are on the Camera Roll, the longer a backup or restore will take.

After cleaning up, you definitely, can Improve backup and restore times by regularly importing the contents of your Camera Roll, and then sync that content back to the iPhone apps if needed.

After your photos have been imported from your Camera Roll, you can use iTunes to sync them back to your iPhone:

  1. Ensure the iPhone is connected to your computer.
  2. Open iTunes.
  3. Select the iPhone in the Devices list in the left column.
  4. Click the Photos tab.
  5. Ensure that “Sync photos from” is enabled and choose the appropriate source from the adjacent pop-up menu. For example, if you imported your photos into an application (like iPhoto) you would select that application in the list. If you imported your photos to a folder (using Image Capture, Scanner and Camera Wizard, or Windows Photo Gallery), you would choose Choose Folder and then the folder in question.
  6. Click Apply or Sync.

When the sync process completes, your photos are no longer stored on your Camera Roll, but they will appear in the Photos application on your iPhone. Importing your photos from iPhone and then syncing them back using iTunes is a great way to limit the number of photos in your Camera Roll. This significantly improves backup times and restore times.

Storing your photos on your computer enables you to print them out (if you desire) or back them up to a CD (Compact Disc) or an external hard drive. Apple strongly recommends that you back up your data regularly.

[Source Apple]