Tumblr 2.0 cho iPhone Được Phát Hành

Nền tảng ứng dụng microblog, Tumblr vừa  phát hành một phiên bản ứng dụng mới dành cho iPhone.

Tumblr cho phép người dùng post, repost hình ảnh, video, link, quotes và audio lên Tumblelog của họ, một dạng blog ngắn. Họ cũng có thể theo sau người khác. Dịch vụ này nhấn mạnh vào tính dễ sử dụng, nhưng lại chứa đựng nhiều phương tiện truyền thông và nội dung. Một nền tảng yêu thích dành cho những người thích chia sẻ.

Phiên bản 2.0 được cho là một phiên bản hoàn chỉnh trong giao diện, cho người dùng một trải nghiệm dễ dàng hơn

 

Các tính năng mới bao gồm:

  • Giao diện hoàn toàn mới: Duyệt dashboard, tạo 1 post, quản lý nhiều blog- một tính năng quan trọng để bản có thể dễ dàng duyệt Tumblr trong khi bạn đang trên đường.
  • Tạo 1 post mới: Dễ dàng hơn bao giờ hết! Chia sẻ hình ảnh, video, link, chats,text, quotes và audio được lên trước và ở vị trí trung tâm. Các tùy chọn nâng cao như: tạo 1 bản nháp và post theo trình tự thì dễ dàng.
  • Tin nhắn: Xem và trả lời cho từng tin nhắn trong mỗi blog của cá nhân.
  • Sổ địa chỉ: Tìm và theo sau bạn bè trong danh bạ điện thọai của bạn.
  • Người dùng mới: Đăng ký người dùng mới được tích hợp vào bên trong app.

Tumblr iPhone 2.0 Released

The ever-growing micro-blogging platform Tumbr just released a spanking new app for iPhone.

Tumblr allows users to post and repost text, images, videos, links, quotes and audio to their tumblelog, a short-form blog. Users can follow other users. The service emphasizes ease of use, yet rich in media contents and fun. A favorite platform for young creative crowd.

The version 2.0 was said to be a complete overhaul in term of user interface for a more pleasant user experience.

New features include

  • Brand new interface: Browsing your dashboard, creating a post, managing multiple blogs — the most important features are within reach so you can interact with Tumblr effortlessly while you’re on-the-go.
  • Creating a post: Now easier than ever! Sharing photos, videos, links, chats, text, quotes and audio is front and center. Advanced options like saving drafts and queuing posts are one swipe away.
  • Messages: View and reply to messages for each of your blogs.
  • Address book: Find people to follow from your phone’s address book.
  • New users: Signing up is now native inside the app.

Download HERE!

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *