Twitter Đang Thử Nghiệm Việc Mở Rộng Media

Một vài người dùng đã báo cáo về việc các Twitter timeline của họ có sự thay đổi mới. Khi nhấn vào 140 ký tự của Tweet thì dòng tweet của họ được mở rộng ra theo dạng thảo luận in-line,  media và Retweet cũng như thế.

Khi thu nhỏ lại thì các timeline hiển thị theo các  truyền thống với cách nhìn dễ dàng hơn mà không có sự thay đổi nào ngọai trừ một icon nhỏ được gắn vào giữa mỗi tweet.

Sự thay đổi rõ ràng cho chúng ta thấy rằng Twitter đang cố gắng để cạnh tranhvới Facebook, nơi mà cung cấp những hình ảnh, video, nhạc và các cuộc trò chuyện đựơc mở rộng hoặc thu nhỏ tùy ý.

Thiết kế mới sẽ được triển khai trong một vài tuần tới.

[youtube]PBt9tuRU14U[/youtube]

Twitter is Experimenting Expandable Contextual Media

image

Few users have reported their Twitter timeline got new changes. The not so enticing 140 character tweet  now can be expandable to show in-line conversation thread, media and ReTweet’s upon clicking on the tweet.

When collapsed, the timeline shows traditional clean looks with no change beside the small icons located at the bottom of each Tweet nor are relocated on top.

The change clearly show that Twitter is trying to compete with Facebook, which offers attractive inline photo, video, music and indented conversation.

The new design will be gradually rolled out in the coming weeks

[youtube]PBt9tuRU14U[/youtube]

Technorati Tags: ,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *